V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 jsou Vaše osobní údaje, které jste poskytli při objednávce, registraci, odebírání newsleteru využity po nezbytně dlouhou dobu k vyřízení objednávky, pro registraci a odebírání newsleteru. Po ukončení se archivují se po dobu 5 let. Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné.

 • Vaše osobní údaje zásadně opatrujeme uvnitř naší firmy. Údaje předáváme mimo firmu pouze, pokud nám to dovolíte nebo to zakotvuje právní předpis.
 • Vaše data jsme povinni předávat různým státní i mezinárodním orgánům, vždy však za podmínek stanových právními předpisy.
 • Při nákupu zboží on–line nám poskytujete vaše identifikační údaje jako jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo, které poté využíváme k přípravě vámi objednaného zboží k vyzvednutí či dopravě k vám včetně zúčtování tj. k plnění kupní smlouvy, a ke komunikaci s vámi a to po dobu nezbytně nutnou k jejímu plnění, vyřízení případných nároků z vadného plnění a dále pokud je zpracování nezbytné v souladu s právními předpisy
 • V případě dopravy zboží k vám poskytneme vaše údaje dopravní společnosti.
 • Aby jste si mohli uložit seznam vámi předem vybraných výrobků, tak je nutné poskytnout nám vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném v registračním formuláři. Odesláním vyplněného formuláře souhlasíte, že vaše osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a to do doby případného odvolání tohoto souhlasu.
 • V případě udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím newsleteru souhlas udělujete na dobu do jeho odvolání. Souhlas lze kdykoliv odvolat písemně nebo e-mailem na dále uvedených adresách.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:

 1. na přístup k osobním údajům,
 2. na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
 3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně
 4. na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech
 5. na přenositelnost údajů a
 6. vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a
 7. obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů firmou

Jiří Dědič
IČO: 717 91 817
Se sídlem Teplice, Masarykova 21, PSČ 415 02

včetně možných příjemců se poskytuje na emailové adrese czindesign@czindesign.cz.